Bedriftshelsetjeneste (BHT) for store og små

I hvilke virksomheter er det lovpålagt med en bedriftshelsetjeneste (BHT), hva innebærer det å være tilknyttet en BHT og hva er status for virksomheter i Norge?

Flere undersøkelser har vist at en stor andel småbedrifter ikke har en bedriftshelsetjeneste, mens de mellomstore og store virksomhetene følger lovpålegget. Vi skal se nærmere på dette, men først litt om hva en bedriftshelsetjeneste er, hvem som er pliktige til å ha en BHT og roller m/ansvar.

Hva er en bedriftshelsetjeneste?

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. De skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste?

Alle arbeidsgivere plikter å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste hvis risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte seg til en godkjent BHT, dersom et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten er noe som bør følges opp.

Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre. Det kan være større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse bransjene er i en egen forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Hvorfor er det slik at mange småbedrifter ikke har en bedriftshelsetjeneste?

Det kan være mange årsaker til dette, men mangelfull arbeidsmiljøkompetanse og erfaring er noe som ser ut til å være gjeldende for flere med tanke på den manglende oppslutningen rundt BHT. Enkelte ledere ser ikke behovet for tiltak og fokus på arbeidsmiljø, og de vet heller ikke hva de skal se etter. De forstår arbeidsmiljø og sykdom på en annen måte enn personer med kompetanse på området. Småbedriftsledernes arbeidssituasjon gjør at arbeidsoppgavene deres er mange og varierte, og andre mer «kritiske» oppgaver prioriteres fremfor et langsiktig arbeid med helse, miljø og sikkerhet – som kunne ha gitt gode effekter på sikt. Det er nok også slik at mange småbedrifter ikke tilknytter seg BHT med mindre Arbeidstilsynet kontrollerer og bøtelegger dem. Når de offentlige reguleringene ikke følger opp, på grunn av manglende ressurser, vil ikke flere småbedrifter tilknytte seg BHT. At småbedrifter ikke er lønnsomme for BHT og oppleves som vanskelige kunder, fører også til at BHT ikke markedsfører seg mot dem. Dette blir kort sagt en «ond sirkel» – så her må flere jobbe sammen for å finne gode løsninger for alle parter.

Godkjent bedriftshelsetjeneste

En godkjent bedriftshelsetjeneste har kompetanse på arbeidsmiljø. Den består av verne- og helsepersonell som bistår virksomheter med det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, slik arbeidsmiljøloven krever. Det er det forebyggende arbeidet som kjennetegner en godkjent bedriftshelsetjeneste.

En bedriftshelsetjeneste som skal bistå arbeidsgivere, må være godkjent av Arbeidstilsynet. Her finner du en oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester.

Hvordan knytte til seg en bedriftshelsetjeneste?

Det er i hovedsak to måter en virksomhet kan knytte til seg en BHT på:

 • Ekstern leverandør eller fellesordning
 • For små og mellomstore virksomheter er det vanlig å gjøre en avtale med en ekstern godkjent bedriftshelsetjeneste.
 • Egenordning
 • En del større virksomheter etablerer en egen bedriftshelsetjeneste internt i virksomheten. For virksomheter som skal ha godkjent BHT, må en slik egenordning ha godkjenning av Arbeidstilsynet. Her er det viktig at bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling.

Roller og ansvar

 • Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Det er opp til arbeidsgiver å skaffe seg en bedriftshelsetjeneste som har kunnskap om typen arbeidsmiljøforhold som finnes i virksomheten. Arbeidsgiver må skaffe seg kunnskap om hvilke oppgaver bedriftshelsetjenesten ifølge forskriften skal gjøre.
 • BHT skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten og skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge med og følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. Bedriftshelsetjenesten kan yte bistand ved f.eks. arbeidsmiljøkartlegging, risikoanalyse og gjennomføring av tiltak, nyetablering eller endringer på arbeidsplassen, konfliktarbeid, informasjon og opplæring innen HMS, tilrettelegging og oppfølging av den enkelte ved behov, attføring og rusforebyggende arbeid.

Hva sier Loven?

Arbeidsmiljøloven § 3-3. Bedriftshelsetjeneste

 1. Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
 2. Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.
 3. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.
 4. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om når og i hvilken utstrekning arbeidsgiver plikter å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, om hvilke faglige krav som skal stilles til tjenesten og om hvilke oppgaver den skal utføre.
 5. Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om at bedriftshelsetjeneste etter denne paragraf må godkjennes av Arbeidstilsynet og om det nærmere innholdet i en slik godkjenningsordning.

Kilder: Lovdata.no – Arbeidstilsynet.no – Stami.no

Ansattnett.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook